EN

މަދަރުސާގެ ތަސައްވުރު

”ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލްކަން ފާހަގަކޮށް، މުވައްޒަފުން އަދި ތަނުގެ ހިންގުމުގެ ފެންވަރުމަތި ނަމޫނާ ސްކޫލެއް ޤާއިމުކުރުން.“

މަދަރުސާގެ އަމާޒު

”ދަރިވަރުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދީ، އުނގެނުމަށް ފައިދާކުރަނިވި މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދީ، ދަރިވަރުން ޒިންމާދާރުކުރުވާ، ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އަދި މުޅި ޙަޔާތުގައި އުނގެނުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް އުފެއްދުން.“

ބުލޮގާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

މި ބުލޮގު ހެދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ، ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންގެ އަދަބީ މަސައްކަތްތައް އަބަދުވެސް ފެންނާނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. އެ ކުދީންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މި ދާއިރާއިން ކުރިޔަށްދާން މަގުދައްކައިދިނުމެވެ.

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ވާހަކަ
ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ދަތުރު