EN

މެންދުރުފަސް
ގުރޭޑްދުޢާކިޔުންގުރޭޑްޤުރުއާން ކިޔެވުން#
2އައިކާ ޙަސަން ވަޙީދު6އިބްރާހީމް ޢާބިދު1
3ޢައުފް ޙަސަން4ފާޠިމަތު ޝަބާ އިބްރާހިމް2
2މުލްޙާ ޢަބްދުﷲ ޢަޤީލް5ޢަބްދުލްމާލިކް ޢަބްދުލްމުޙްސިން3
4ޢަމްރާ ބިންތް އިބްރާހީމް ޝަމީމް6ޔާލް ބިން އިބްރާހީމް ފަޟީލް4
3މާކިން މުޙައްމަދު އަފްރާޙް5ޔޫޙާ ބިންތު އަޙްމަދު ނަޞީރު5
5ޖުޢައިލް ޖާދުﷲ4ޔަސަޢު ބިން ޙަސަން ނަސީމް6
3ޔޫސުފް ކައިސާން ޝާމިން3އަޙްމަދު ޢަދުލީ7
6ޝަޔަމް ޢަލީ ޝިހާމް2ނަވުފް ބިން މުޙައްމަދު ޝަހީދު8
4ޢަބްދުﷲ އީމާން ބިން ޙުސައިން6ޒުލައިޚާ ޢަބުދުﷲ9
3ޒިލް ބިންތު ޢަބްދުލްޙަންނާނު އިބްރާހީމް4ޢިޒްވާ އިބްރާހީމް ޞާލިޙް10
4ޔަލްވީ ބިންތި ޙުސައިން5ޖުޢައިލް ޖާދުﷲ11
4ޔުމްނު ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް3ފާޠިމަތު ބިންތު އިބްރާހީމް ބިން މުޙައްމަދު12
3އިސްމާޢީލް ޢާޔަން ބިން ޒައިދީ6ރާއިމް އަޙްމަދު ޢަޤީލު13
5ޢަބްދުލްމާލިކް ޢަބްދުލްމުޙްސިން2އާކިލް ބިން ޒައިދީ އިސްމާޢީލް14
1ސުމައްޔާ އާދަމް4ލުޔޫން އިބްރާހީމް ވަސީމް15
6މަރްޔަމް ބިންތު އިބްރާހީމް ބިން މުޙައްމަދު3ރާއިނާ އަޙްމަދު އަޤީލް16
3ޢާއިޝަތު ނީމް ނިޠާމް5ޝިޔަމް ޢަލީ ޝިހާމް17
4ފާޠިމަތު ޝަބާ އިބްރާހިމް3ރީމް ސަމާޙް ޢަލީ18
5ޔޫޙާ ބިންތު އަޙްމަދު ނަޞީރު6ޝަޔަމް ޢަލީ ޝިހާމް19
4ޢިޒްވާ އިބްރާހީމް ޞާލިޙް3މާކިން މުޙައްމަދު އަފްރާޙް20
6ރާއިމް އަޙްމަދު ޢަޤީލު1ސުމައްޔާ އާދަމް21
3ރާއިނާ އަޙްމަދު އަޤީލް4ޔަލްވީ ބިންތި ޙުސައިން22
6ޒުލައިޚާ ޢަބުދުﷲ1ސުމައްޔާ ބިންތި ޒިޔާދު މަޙްމޫދު23
4ލުޔޫން އިބްރާހީމް ވަސީމް3ޒިލް ބިންތު ޢަބްދުލްޙަންނާނު އިބްރާހީމް24
4ޔަސަޢު ބިން ޙަސަން ނަސީމް3ޢާއިޝަތު ނީމް ނިޠާމް25
5ޝިޔަމް ޢަލީ ޝިހާމް6މަރްޔަމް ބިންތު އިބްރާހީމް ބިން މުޙައްމަދު26
6ޔާލް ބިން އިބްރާހީމް ފަޟީލް3ޔޫސުފް ކައިސާން ޝާމިން27
6އިބްރާހީމް ޢާބިދު3ޢައުފް ޙަސަން28
5ޔޫޙާ ބިންތު އަޙްމަދު ނަޞީރު6ރާއިމް އަޙްމަދު ޢަޤީލު29
1ސުމައްޔާ އާދަމް4ޔުމްނު ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް30
5ޝިޔަމް ޢަލީ ޝިހާމް4ޢަމްރާ ބިންތް އިބްރާހީމް ޝަމީމް31
5ޖުޢައިލް ޖާދުﷲ4ޢަބްދުﷲ އީމާން ބިން ޙުސައިން32
5ޢަބްދުލްމާލިކް ޢަބްދުލްމުޙްސިން2އައިކާ ޙަސަން ވަޙީދު33
3ރީމް ސަމާޙް ޢަލީ2މުލްޙާ ޢަބްދުﷲ ޢަޤީލް34
ހެނދުނު