Latest Updates:

ސަމާސާއަދަބު
މުޙައްމަދު ވިޝާޙް

ބައްޕާ..

About the blog

މި ބުލޮގު ހެދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ، ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންގެ އަދަބީ މަސައްކަތްތައް އަބަދުވެސް ފެންނާނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. އެ ކުދީންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މި ދާއިރާއިން ކުރިޔަށްދާން މަގުދައްކައިދިނުމެވެ.

School Motto

Be a guiding light that shines